Thông báo mời họp Đại hội Cổ đông thường niên năm 2019- Phần 1

Click vào đây để xem hoặc tải thông báo