Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền trả cổ tức năm 2020

Click vào đây để xem hoặc tải

Quyết định về việc ban hành quy chế hoạt động của BKS Công ty

1148-quyetdinhveviecbanhanhquychetochucvahoatdongcuabankiemsoatcongtycpchetaomay-vinacomin

Quyết định ban hành về quy chế hoạt động của HĐQT Công ty

1147-quyetdinhbanhanhquychehoatdongcuahoidongquantricongtycpchetaomay-vinacomin