Báo cáo về thay đổi sở hữu của cổ đông lớn, nhà đầu tư nắm giữ từ 5% trở lên cổ phiếu

3045 – Báo cáo về thay đổi sở hữu của cổ đông lớn, nhà đầu tư nắm giữ từ 5% trở lên cổ phiếu

Báo cáo về thay đổi sở hữu của cổ đông lớn, nhà đầu tư

2995 – Báo cáo về thay đổi sở hữu của cổ đông lớn, nhà đầu tư nắm giữ từ 5% trở lên cổ phiếu

Công bố thông tin định kỳ BCTC quý II-2023

1. 2606 – Công bố thông tin định kỳ BCTC Quý II-2023

2. Bảng cân đối kế toán CT

3. Bảng cân đối kế toán HN

Công bố thông tin hợp đồng kiểm toán BCTC bán niên năm 2023

2592 – Công bố thông tin hợp đồng kiểm toán BCTC bán niên năm 2023

190723.001 – HĐ soát xét BCTC bán niên 2023

Báo cáo về thay đổi sở hữu của cổ đông lớn, nhà đầu tư nắm giữ từ 5% cổ phiếu trở lên

2384 – Báo cáo về thay đổi sở hữu của cổ đông lớn, nhà đầu tư nắm giữ từ 5% cổ phiếu trở lên