Giải trình chênh lệch kết quả SXKD quý 4 năm 2022 so với cùng kỳ năm trước

209 – Giải trình chênh lệch kết quả SXKD quý 4 năm 2022 so với cùng kỳ năm trước

Thông báo về việc tổ chức Đại hội cổ đông bất thương năm 2023

123 – Thông báo về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023

Tài liệu Đại hội cổ đông bất thường năm 2023

1- Số 122 – Chương trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 2- Số 119 – Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 3- Số 121 – Tờ trình về việc xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông 3.1-Trích KH mua sắm phôi thép và sản phẩm thép lò 3.2- Số 125 – Báo cáo giá trị tài sản của Công ty năm 2022 3.3 – Dự thảo HĐ mua bán phôi thép 3.4 – Dự thảo HĐ mua bán vì chống lò năm 2023 3.5 – Dự thảo mua bán thép chống lò 10 tháng năm 2023 4- Số 120 – Báo cáo về việc bầu kiện toàn bổ sung TV HĐQT Công ty

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội cổ đông bất thường

4114- TB về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ bất thường năm 2023-CBTT

Nghị quyết của Hội đồng quản trị Công ty về tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường

NQ 160 – Nghị quyết phiên họp Hội đồng về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường

4096 – Tờ trình đề nghị tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thưởng