Công ty CP Chế tạo máy – VINACOMIN tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

Sáng ngày 25/4, Công ty CP Chế tạo máy – VINACOMIN đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024. Dự đại hội có các Thành viên HĐQT, Ban giám đốc, Ban kiểm soát Công ty và các cổ đông…, Ông Nguyễn Văn Tứ, Chủ tịch HĐQT Công ty và ông Phạm Minh Tuấn, Thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty đồng chủ tọa điều hành đại hội.

Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ năm 2024, ông Phạm Minh Tuấn, Thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty cho biết, năm 2023 trong điều kiện khó khăn do xung đột Nga – Ucraina ảnh hưởng đến tiến độ cung cấp một số vật tư, phụ tùng phục vụ sản xuất; thị trường các sản phẩm cơ khí trong và ngoài ngành tiếp tục cạnh tranh gay gắt; giá cả vật tư, nguyên, nhiên vật liệu đầu vào biến động…

Các cổ đông dự đại hội

Để thực hiện hoàn thành kế hoạch SXKD và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2023 đã đề ra, Công ty đã bám sát sự chỉ đạo điều hành của Tập đoàn và kế hoạch PHKD, công tác chỉ đạo, điều hành đã có nhiều đổi mới và chuyển biến mạnh mẽ, đáp ứng công tác sửa chữa, chế tạo các sản phẩm phục vụ cho sản xuất của các đơn vị trong TKV và tích cực phát triển thị trường, hoàn thành xuất sắc kế hoạch, nhiệm vụ năm 2023, đảm bảo việc làm, thu nhập và đời sống của người lao động.

Ông Nguyễn Văn Tứ, Chủ tịch HĐQT và ông Phạm Minh Tuấn, Thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty chủ trì đại hội

Công ty tiếp tục giữ vững đà tăng trưởng và hoàn thành vượt mức kế hoạch SXKD năm 2023 với doanh thu đạt trên 2.277 tỷ đồng, đạt 125,1% KH năm, tăng 7% so với năm 2022; giá trị sản xuất đạt 601,786 tỷ đồng, đạt 106,4% KH năm; lợi nhuận đạt trên 15,3 tỷ đồng, đạt 117% KH năm; tiền lương bình quân đạt trên 11,3 triệu đồng/người/tháng, đạt 106,9% KH năm, tăng 4,4% so với cùng kỳ; các sản phẩm chủ lực hoàn thành vượt kế hoạch và tăng trưởng cao như sản xuất thép cán đạt 110.086 tấn, đạt 128% KH năm và tăng 13% so với năm 2022; chế tạo vì lò đạt 44.619 tấn, bằng 127,5% KH năm, tăng 11,4% so với năm 2022; sửa chữa thiết bị mỏ đạt 72 thiết bị, bằng 128,6% KH…

Bên cạnh đó, Công ty đã tăng cường công tác quản lý kỹ thuật, quản lý chất lượng sản phẩm, ứng dụng KHKT, thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học đáp ứng cho sản xuất; đẩy mạnh công tác sáng kiến cải tiến kỹ thuật với tổng số 61 sáng kiến với giá trị làm lợi hơn 7,7 tỷ đồng, góp phần tiết kiệm chi phí và mang lại hiệu quả cao trong sản xuất…, Công ty đã thực hiện tốt các chế độ chính sách, chăm lo đời sống cho người lao động; tổ chức các hoạt động tham quan nghỉ mát, văn hoá thể thao, nâng cao đời sống văn hoá tinh thần cho người lao động…

Ông Phạm Minh Tuấn, Thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty trình bày báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ năm 2024

Về mục tiêu, nhiệm vụ năm 2024, Giám đốc Công ty Phạm Minh Tuấn nhấn mạnh, thực hiện mục tiêu tổng quát “An toàn – Đoàn kết – Phát triển – Hiệu quả”, không ngừng nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ…, đảm bảo tăng trưởng hợp lý, hiệu quả, bền vững…, với các chỉ tiêu chủ yếu: doanh thu 1.905 tỷ đồng, điều hành kế hoạch đạt trên 1.950 tỷ đồng; giá trị sản xuất 565,949 tỷ đồng, điều hành kế hoạch đạt trên 580 tỷ đồng; lợi nhuận 15 tỷ đồng; tiền lương bình quân 11,117 triệu đồng/người/tháng; bảo toàn và phát triển vốn…

Tại đại hội, HĐQT đã báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2023, phương hướng nhiệm vụ 2024; Các báo cáo thẩm định Báo cáo Tài chính năm 2023 đã được kiểm toán, báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023; Tờ trình đề xuất phương án chi trả cổ tức…, ông Nguyễn Văn Tứ, Chủ tịch HĐQT đã chủ trì thảo luận của các cổ đông về các nội dung do HĐQT và BKS trình bày.

Đại hội đã thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung của đại hội và Nghị quyết đại hội đồng cổ đông năm 2024…

Đại hội biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty CP Chế tạo máy – VINACOMIN năm 2024

Tin bài: Truyền thông TKV