Công bố thông tin Báo cáo tài chính Quý II/2024

2491-Công bố thông tin định kỳ BCTC – Quý II.2024

Bảng cân đối kế toán HN

CBTT Hợp đồng kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024

2328 – Công bố thông tin hợp đồng kiểm toán BCTC năm 2024

Hợp đồng kiểm toán BCTC năm 2024

Thông báo về việc thay đổi nhân sự

1529 – Thông báo về việc thay đổi nhân sự

14 – Nghị quyết phiên họp Hội đồng quản trị kỳ họp 14

1516 – Quyết định về việc tiếp nhận và bổ nhiệm cán bộ

Công bố thông tin (24h): Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 (kèm theo Tài liệu thông qua tại Đại hội)

1393 – Công bố thông tin 24h

Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

1390 – Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

1392 – Công bố thông tin tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

Tài liệu Đại hội đồng cổ động thường niên năm 2024

Báo cáo tài chính Quý I năm 2024

1276 – Công bố thông tin định kỳ Báo cáo tài chính

Bảng cân đối kế toán HN tại ngày 31-3-2024

1275 – Giải trình chênh lệch lợi nhuận tại ngày 31-3-2024 so với cùng kỳ năm 2023

Báo cáo thường niên Công ty CP Chế tạo máy – VINACOMIN năm 2023

1086 – Báo cáo thường niên Công ty CP Chế tạo máy – VINACOMIN năm 2023 – CBTT

Thông báo mời họp và CBTT Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

1007 – Thông báo về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

TÀI LIỆU ĐẠI HỘI ĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2024 – CBTT

Báo cáo tài chính năm 2023 (đã kiểm toán)

867 – Giải trình chênh lệch lợi nhuận tại ngày 31-12-2023 so với cùng kỳ năm 2022

868 – Công bố thông tin định kỳ Báo cáo tài chính;

Báo cáo tài chính năm 2023 (đã kiểm toán)