Báo cáo thường niên Công ty CP Chế tạo máy – VINACOMIN năm 2023

1086 – Báo cáo thường niên Công ty CP Chế tạo máy – VINACOMIN năm 2023 – CBTT

Thông báo mời họp và CBTT Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

1007 – Thông báo về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

TÀI LIỆU ĐẠI HỘI ĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2024 – CBTT

Báo cáo tài chính năm 2023 (đã kiểm toán)

867 – Giải trình chênh lệch lợi nhuận tại ngày 31-12-2023 so với cùng kỳ năm 2022

868 – Công bố thông tin định kỳ Báo cáo tài chính;

Báo cáo tài chính năm 2023 (đã kiểm toán)

Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

KH 587 – Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024

Nghị quyết Hội đồng quản trị Công ty về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

NQ 12 – Nghị quyết phiên họp Hội đồng quản trị về tổ chức Đại hội ĐCĐ thường niên 2024

Báo cáo tình hình quản trị năm 2023

325 – Báo cáo tình hình quản trị Công ty niêm yết năm 2023

Phụ lục 01 – Danh sách người nội bộ và người liên quan

Công bố thông tin Hợp đồng kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023

CV 4811 – Công bố TT hợp đồng kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023191223.001

– HĐ kiểm toán năm 2023