Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán

Click vào đây để xem hoặc tải

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội cổ đông năm 2019

Click vào đây để xem hoặc tải

Thông báo về việc đăng ký thực hiện quyền tham dự Đại hội cổ đông năm 2019

Click vào đây để xem hoặc tải