Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán

Click vào đây để xem hoặc tải

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội cổ đông năm 2019

Click vào đây để xem hoặc tải

Thông báo về việc đăng ký thực hiện quyền tham dự Đại hội cổ đông năm 2019

Click vào đây để xem hoặc tải

Danh sách người nội bộ và những người có liên quan năm 2018

Click vào đây để xem hoặc tải về

Biên bản cuộc họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

Click vào đây để xem hoặc tải về