Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để được quyền tham dự đại hội cổ đông 2021

562-thaythecongvanso530-tb-vmc…