Báo cáo tài chính năm 2023 (đã kiểm toán)

867 – Giải trình chênh lệch lợi nhuận tại ngày 31-12-2023 so với cùng kỳ năm 2022

868 – Công bố thông tin định kỳ Báo cáo tài chính;

Báo cáo tài chính năm 2023 (đã kiểm toán)

Giải trình chênh lệch lợi nhuận tại ngày 31-12-2023 so với cùng kỳ năm 2022

224 – Giải trình chênh lệch lợi nhuận tại ngày 31-12-2023 so với cùng kỳ năm 2022