Giải trình chênh lệch lợi nhuận tại ngày 31-12-2023 so với cùng kỳ năm 2022

224 – Giải trình chênh lệch lợi nhuận tại ngày 31-12-2023 so với cùng kỳ năm 2022