Cơ cấu tổ chức công ty cổ phần Chế tạo máy – Vinacomin

Sơ đồ mô hình cơ cấu tổ chức Công ty cổ phần Chế tạo máy – Vinacomin