Báo cáo tài chính Quý I năm 2024

1276 – Công bố thông tin định kỳ Báo cáo tài chính

Bảng cân đối kế toán HN tại ngày 31-3-2024

1275 – Giải trình chênh lệch lợi nhuận tại ngày 31-3-2024 so với cùng kỳ năm 2023