Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2023

1. Báo cáo tài chính bán niên – HN (đã kiểm toán)

2. Báo cáo tài chính bán niên – VP (đã kiểm toán)