Công bố thông tin (24h): Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 (kèm theo Tài liệu thông qua tại Đại hội)

1393 – Công bố thông tin 24h

Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

1390 – Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

1392 – Công bố thông tin tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

Tài liệu Đại hội đồng cổ động thường niên năm 2024