Hội nghị tổng kết công tác Công đoàn năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020

Bùi Ngà