Giải trình chênh lệch kết quả SXKD năm 2020

199-giaitrinhchenhlechketquasxkdquyivnam2020_nam2020sovoicungkynamtruoc