Công ty VMC: Đại hội cổ đông bất thường năm 2023

Sáng ngày 06/02/2023, Công ty Cổ phần Chế tạo máy – VINACOMIN (VMC) tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023. Dự đại hội có ông Nguyễn Văn Tứ, Chủ tịch HĐQT Công ty; ông Phạm Minh Tuấn, Giám đốc Công ty, các Thành viên HĐQT, Ban kiểm soát và các cổ đông.

Đại hội đã nghiên cứu, thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung tờ trình, báo cáo của Hội đồng quản trị trình tại Đại hội với tỉ lệ biểu quyết tán thành 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự.

Một số hình ảnh:

Bùi Ngà