Thông báo về việc tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

1009 – TB về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023