Tài liệu ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022-1