Tài liệu đại hội đồng cổ đông năm 2021 – Phần 2

tailieudaihoidongcodongthuongnien2021(phan2)