Công văn số 614/TB-VMC về việc chốt danh sách cổ đông

CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ TẠO MÁY – VINACOMIN, chúng tôi thông báo đến Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chửng khoán Việt Nam VSDC ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách ngưòi sỏ’ hữu chúng khoán như sau:

 

Xem công văn bằng file pdf tại đây