Tổ chức học tập, Quán triệt nghị quyết hội nghị lần thứ 5 khóa XII của Đảng

Sáng 16/8/2017, tại Hội trường Công ty, Đảng ủy Công ty CP Chế tạo máy – VINACOMIN tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII). Đây là một trong những hoạt động chính trị quan trọng của Đảng bộ Công ty trong năm 2017. 

Đến dự Hội nghị có đồng chí Phạm Minh Tuấn – Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công ty; đồng chí Tô Văn Nhật – phó Bí thư Đảng ủy; các đồng chí  trong thường vụ và ủy viên BCH Đảng bộ Công ty; các đồng chí là lãnh đạo các đơn vị và hơn 200 đảng viên trong Công ty đã về dự đông đủ.

Hội nghị được sự truyền đạt của đồng chí Nguyễn Mạnh Tường – Phó Bí thư Đảng ủy Than Quảng Ninh. Tại buổi học tập, đồng chí Nguyễn Mạnh Tường đã phổ biến học tập quán triệt  những nội dung, quan điểm mới trong nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 (khóa XII) vừa qua gồm: Nghị quyết số 10-NQ/TW, ngày 3/6/2017 về “Phát triển kinh tế tư nhân trở thành động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa”; nghị quyết số 11-NQ/TW, ngày 3/6/2017 về “Hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa”;nghị quyết số 12 –NQ/TW, ngày 3/6/2017 về “Tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp Nhà nước”.

Mục đích việc tổ chức học tập quán triệt giúp cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ Công ty nắm vững nội dung cơ bản được nêu trong văn kiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 Ban chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII), trên cơ sở đó nâng cao nhận thức, phát huy năng lực, tính sáng tạo trong tổ chức thực hiện để đưa Nghị quyết Đảng vào cuộc sống, đồng thời làm tốt công tác tư tưởng, tổ chức tuyên truyền rộng rãi những nội dung cơ bản của Nghị quyết đến cán bộ, đảng viên, người lao động tạo đồng thuận trong quá trình triển khai thực hiện.

Kết luận Hội nghị, đồng chí Phạm Minh Tuấn – Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công ty yêu cầu, ngay sau hội nghị tất cả 100% Đảng viên tham gia bài viết thu hoạch cá nhân nhằm nêu rõ trách nhiệm cụ thể của từng cá nhân trong việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao gắn với việc thực hiện Nghị quyết./.

(Bùi Ngà)