Công bố thông tin Hợp đồng kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023

CV 4811 – Công bố TT hợp đồng kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023191223.001

– HĐ kiểm toán năm 2023