BỘ MÁY TỔ CHỨC VÀ NĂNG LỰC

BỘ MÁY TỔ CHỨC VÀ NHÂN LỰC

  1. I.                   BỘ MÁY TỔ CHỨC 

VMC hoạt động theo mô hình công ty cổ phần. Đại hội đồng cổ đông là cơ quan quyết định cao nhất. Bộ máy tổ chức gồm có: HĐQT, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc, các phòng, phân xưởng và chi nhánh. Các chức danh đương nhiệm:

1. Ban Thường vụ Đảng ủy Công ty

1. Phạm Minh Tuấn – Bí thư

2. Tô Văn Nhật – Phó BT TT Đảng ủy

3. Bùi Xuân Hạnh – Ủy viên

4. Lê Viết Sự  – Ủy viên

5. Đinh Văn Tấn – Ủy viên

2. Hội đồng quản trị Công ty

1. Nguyễn Trọng Hùng – Chủ tịch HĐQT

2. Phạm Minh Tuấn – Giám đốc – UV HĐQT

3. Bùi Xuân Hạnh – Phó GĐ – UV HĐQT

4. Đinh Văn Tấn – Chủ tịch CĐ Công ty- UV HĐQT

5. Nguyễn Văn Thế – Trưởng phòng KHSX – UV HĐQT

3. Ban kiểm soát Công ty

1. Hoàng Mạnh Hùng – Trưởng ban kiểm soát

2. Nguyễn Chí Sinh – Ủy viên

3. Chu Thị Việt Trung – Ủy viên

4. Ban Giám đốc Công ty

1. Phạm Minh Tuấn– Phó Giám đốc

2. Bùi Xuân Hạnh – Phó Giám đốc

3. Lê Viết Sự  – Phó Giám đốc

4. Tăng Bá Khang – Phó Giám đốc

5. Phạm Thu Hương – Kế toán trưởng

5. Ban Thường vụ Công đoàn Công ty

1. Đinh Văn Tấn – Chủ tịch

2. Nguyễn Văn Bốn – Phó Chủ tịch

3. Lê Viết Sự – Ủy viên

4. Nguyễn Bá Phúc – Ủy viên

5. Trịnh Thị Hồng Nhung – TB Nữ công- Ủy viên

6. Ban Thường vụ Đoàn thanh niên Công ty

1. Trần Tiến Thành – Bí thư

2. Từ Hải Hưng – Phó Bí thư

3. Bùi Thị Thùy Linh – Ủy viên

 

 

  1. II.                   NGUỒN NHÂN LỰC

2.1. CÔNG NHÂN TRỰC TIẾP SẢN XUẤT

– Bậc 2/7                 97 người

– Bậc 3/7               150 người

– Bậc 4/7               117 người

– Bậc 5/7               104 người

– Bậc 6/7               145 người

– Bậc 7/7                 50 người

2.2. CHUYÊN VIÊN

– Kỹ sư kỹ thuật                                139 người

– Kỹ sư kinh tế, cử nhân nghiệp vụ       67 người

– Cao đẳng kỹ thuật, kinh tế                22 người

– Trung cấp kỹ thuật                           9 người

– Trung cấp kinh tế                             5 người