BỘ MÁY TỔ CHỨC

 I.1. Hội đồng quản trị

STT Họ và tên Chức danh
1 Nguyễn Văn Tứ Chủ tịch HĐQT
2 Phạm Minh Tuấn Giám đốc Công ty
3 Nguyễn Anh Chung Thành viên HĐQT
4 Lê Viết Sự Phó Giám đốc
5 Bùi Xuân Hạnh Phó Giám đốc

I.2. Ban thường vụ Đảng Ủy

STT Họ và tên Chức danh
1 Phạm Minh Tuấn Bí thư ĐU
2 Tăng Bá Khang Phó Bí thư ĐU
3 Lê Viết Sự Phó Giám đốc
4 Bùi Xuân Hạnh Phó Giám đốc
5 Trần Tiến Thành Chánh VP ĐU

I.3. Ban thường vụ Công đoàn

STT Họ và tên Chức danh
1 Lê Viết Sự Chủ tịch CĐ
2 Tăng Bá Khang Phó GĐ
3 Nguyễn Thị Ngọc Hà Phó CTTT Công đoàn
4 Nguyễn Văn Bốn Phó CT Công đoàn
5 Nguyễn Tiến Trung PQĐ Phân xưởng MM2

I.4. Ban thường vụ Đoàn thanh niên

STT Họ và tên Chức danh
1 Trần Tiến Thành Bí thư
2 Phan Đức Tuấn Phó Bí thư
3 Đỗ Thị Thanh Lương Ủy viên

I.5. Ban Giám đốc

STT Họ và tên Chức danh             
1 Phạm Minh Tuấn Giám đốc Công ty
2 Lê Viết Sự Phó Giám đốc
3 Bùi Xuân Hạnh Phó Giám đốc
4 Tăng Bá Khang Phó Giám đốc
5 Phạm Thu Hương Kế toán trưởng