Công ty CP Chế tạo máy – VINACOMIN: Không ngừng nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ, đảm bảo tăng trưởng hợp lý, hiệu quả, bền vững

Sáng ngày 26/4, Công ty CP Chế tạo máy – VINACOMIN tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023. Dự đại hội có ông Nguyễn Văn Tứ, Chủ tịch HĐQT Công ty; ông Phạm Minh Tuấn, Giám đốc Công ty, các Thành viên HĐQT, Ban giám đốc, Ban kiểm soát Công ty và các cổ đông…Quang cảnh tại đại hội

Ông Nguyễn Văn Tứ, Chủ tịch HĐQT và ông Phạm Minh Tuấn, Thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty chủ trì đại hội

Tại đại hội, ông Phạm Minh Tuấn, Thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty đã báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ năm 2023. Theo đó, năm 2022 trong điều kiện khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19 và xung đột Nga – Ucraina dẫn đến tiến độ cung cấp một số vật tư, phụ tùng phục vụ sản xuất chậm, đặc biệt là công tác sửa chữa lớn thiết bị và một số công trình trọng tâm; thị trường các sản phẩm cơ khí trong và ngoài ngành cạnh tranh gay gắt; giá cả vật tư, nguyên, nhiên vật liệu đầu vào tiếp tục có sự biến động…

Để thực hiện hoàn thành kế hoạch SXKD và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2022 đã đề ra, Công ty đã bám sát sự chỉ đạo điều hành của Tập đoàn và kế hoạch PHKD công tác chỉ đạo, điều hành đã có nhiều đổi mới và chuyển biến mạnh mẽ, đáp ứng công tác sửa chữa, chế tạo các sản phẩm phục vụ cho sản xuất của các đơn vị trong TKV và tích cực phát triển thị trường, hoàn thành xuất sắc kế hoạch, nhiệm vụ năm 2022, đảm bảo việc làm, thu nhập và đời sống của người lao động.

Kết quả, Công ty đã hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2022 và tăng trưởng với năm 2021. Cụ thể: Doanh thu đạt trên 2.261 tỷ đồng, đạt 144% KH năm, đạt tăng 9% so với cùng kỳ năm 2021; giá trị sản xuất đạt 602,119 tỷ đồng, đạt 12% KH năm, đạt 104% so với cùng kỳ; lợi nhuận trước thuế đạt gần 14 tỷ đồng, đạt 117% KH năm; tiền lương bình quân đạt trên 10,8 triệu đồng/người/tháng, đạt 119% KH năm; cổ tức đạt 13%, đạt 130% kế hoạch…,  Đặc biệt, các sản phẩm đạt kết quả cao như chế tạo máy xúc VMC đạt 03 máy, bằng 150% KH năm; chế tạo phụ tùng ngoài ngành đạt 604 tấn, đạt 121% KH năm; sản xuất thép cán đạt 97.363 tấn, đạt 120% KH năm và tăng 14% so với năm 2021; chế tạo vì lò đạt 40.041 tấn, bằng 118% KH năm, tăng 9% so với năm 2021…

Ông Phạm Minh Tuấn, Thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty trình bày báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ năm 2023

Bên cạnh đó, Công ty đã tăng cường công tác quản lý kỹ thuật, quản lý chất lượng sản phẩm, duy trì hiệu lực Hệ thống QLCL ISO 9001:2015; ứng dụng KHKT, thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học đáp ứng cho sản xuất; đẩy mạnh công tác sáng kiến cải tiến kỹ thuật với tổng số 67 sáng kiến với giá trị làm lợi hơn 11 tỷ đồng, góp phần tiết kiệm chi phí và mang lại hiệu quả cao trong sản xuất…, Công ty đã thực hiện tốt các chế độ chính sách, chăm lo đời sống cho người lao động; tổ chức các hoạt động tham quan nghỉ mát, văn hoá thể thao, nâng cao đời sống văn hoá tinh thần cho người lao động…

Về mục tiêu, nhiệm vụ năm 2023, Giám đốc Công ty Phạm Minh Tuấn nhấn mạnh, thực hiện mục tiêu tổng quát “An toàn – Phát triển – Hiệu quả”, tạo việc làm ổn định để đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch chủ yếu; không ngừng nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ; tiếp tục hoàn thiện tổ chức và nâng cao trình độ quản lý…, đảm bảo tăng trưởng hợp lý, hiệu quả, bền vững…, với các chỉ tiêu chủ yếu: doanh thu 1.819,950 tỷ đồng, điều hành kế hoạch đạt trên 1.850 tỷ đồng; giá trị sản xuất 565,546 tỷ đồng, điều hành kế hoạch đạt trên 580 tỷ đồng; lợi nhuận 14 tỷ đồng; tiền lương bình quân 10,621 triệu đồng/người/tháng; bảo toàn và phát triển vốn…

Tại đại hội, HĐQT đã báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2022, nhiệm kỳ 2018-2023 và phương hướng, nhiệm vụ 2023, nhiệm kỳ 2023-2028; Các báo cáo thẩm định Báo cáo Tài chính năm 2022 đã được kiểm toán, báo cáo của Ban kiểm soát (BKS); Tờ trình đề xuất phương án chi trả cổ tứcc…, ông Nguyễn Văn Tứ, Chủ tịch HĐQT đã chủ trì thảo luận của các cổ đông về các nội dung do HĐQT và BKS trình bày.

Đại hội tiến hành bầu cử HĐQT và BKS Công ty nhiệm kỳ 2023-2028

Đại hội biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty CP Chế tạo máy – VINACOMIN năm 2023

Đại hội đã bầu HĐQT và BKS Công ty nhiệm kỳ 2023-2028; thảo luận và biểu quyết 100% thông qua các báo cáo kết quả SXKD, hoạt động của HĐQT năm 2022, phương hướng nhiệm vụ năm 2023, các nội dung liên quan và Nghị quyết đại hội đồng cổ đông năm 2023…

Chúc mừng HĐQT và BKS Công ty nhiệm kỳ 2023-2028 ra mắt đại hội

Truyền thông TKV