Tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm

Tiêu chuẩn cơ sở áp dụng cho các sản phẩm do Công ty Cổ phần Chế tạo máy – VINACMIN chế tạo