Một số hình ảnh Lớp Huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ mạng lưới AT – VSV năm 2019