Hội nghị Tổng kết phong trào CNVLĐ và hoạt động Công đoàn năm 2018

Các hình ảnh Hội nghị tổng kết phong trào CNVLĐ và hoạt động Công đoàn 2018, triển khai nhiệm vụ 2019