Hội Cựu Chiến binh Công ty: Lễ kết nạp Hội viên mới và tổ chức Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2018

Các hình ảnh về Lễ kết nạp Hội viên mới  hội nghị Sơ kết Công tác 6 tháng đầu năm 2018