Các hình ảnh về buổi lễ kết nạp Hội viên mới và tổ chức Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2018