Đảng ủy Công ty Cổ phần Chế tạo máy: Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết của đảng

Sáng ngày 19/12/2022, Đảng ủy Cổ phần Chế tạo máy – VINACOMIN tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII; Nghị quyết số 12–NQ/TU, ngày 28/11/2022 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh về phương hướng, nhiệm vụ năm 2023. Đồng chí Phạm Minh Tuấn – Bí thư Đảng ủy Công ty chủ trì và trực tiếp là báo cáo viên quán triệt các nghị quyết. Thành phần tham gia Hội nghị là các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Công ty, Bí thư chi bộ, Trưởng phòng, Quản đốc các đơn vị.

Tại Hội nghị, đồng chí Phạm Minh Tuấn – Bí thư Đảng ủy Công ty đã quán triệt, phổ biến nội dung các nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, bao gồm: Nghị quyết số 27-NQ/TW, ngày 09/11/2022 về tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới; Nghị quyết số 28-NQ/TW, ngày 17/11/2022 về tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng đối với hệ thống chính trị trong giai đoạn mới; Nghị quyết số 29-NQ/TW, ngày 17/11/2022 về tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Kết luận số 45-KL/TW, ngày 17/11/2022 về định hướng quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Đồng thời đồng chí cũng quán triệt, phổ biến nội dung Nghị quyết số 12-NQ/TU, ngày 28/11/2022 của Ban Chấp hành đảng bộ tỉnh về phương hướng, nhiệm vụ năm 2023.

Sau khi quán triệt, phổ biến nội dung các nghị quyết, đồng chí Phạm Minh Tuấn – Bí thư Đảng ủy cũng đã triển khai nhiệm vụ của Đảng bộ Công ty gắn với việc thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, Nghị quyết số 12-NQ/TU, ngày 28/11/2022 của Ban Chấp hành đảng bộ tỉnh về phương hướng, nhiệm vụ năm 2023, đồng thời yêu cầu cấp uỷ các chi bộ và toàn thể các đồng chí cán bộ đảng viên tiếp tục nghiên cứu, thảo luận, xây dựng kế hoạch, chương trình  để cụ thể hoá việc thực hiện Nghị quyết ở đơn vị mình cho phù hợp; các đơn vị và các tổ chức đoàn thể quần chúng tổ chức tuyên truyền, phổ biến, quán triệt những nội dung trọng tâm của Nghị quyết tới toàn thể đoàn viên, hội viên, quần chúng để sớm đưa Nghị quyết của Đảng đi vào cuộc sống, gắn với điều kiện thực tế trong Công ty, tạo sự thống nhất, đồng thuận, quyết tâm cao trong cán bộ đảng viên, công nhân, người lao động./.

Bùi Ngà