Đảng bộ Công ty VMC: Hội nghị tổng kết công tác năm 2019