Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2018

Sáng 26/4, tại Tp. Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh, Công ty Chế tạo máy – VINACOMIN (VMC) đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018. Ông Nguyễn Trọng Hùng – Chủ tịch HĐQT và ông Phạm Minh Tuấn – Giám đốc Công ty đồng điều hành Đại hội.

Báo cáo kết quả hoạt động SXKD, công tác đầu tư xây dựng năm 2017 và phương hướng nhiệm vụ năm 2018 của VMC tại Đại hội, ông Phạm Minh Tuấn – Giám đốc Công ty VMC cho thấy, mặc dù năm 2017 phải đối mặt với không ít khó khăn nhưng với sự đồng lòng, quyết tâm của tập thể CNVCLĐ toàn Công ty, cùng những nhóm giải pháp được triển khai một cách đồng bộ và quyết liệt, nên VMC đã hoàn thành tốt các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh, tạo việc làm và thu nhập ổn định cho người lao động.

Trong điều hành hoạt động SXKD, lãnh đạo VMC đã quyết liệt chỉ đạo các đơn vị bám sát các kế hoạch, phương án sản xuất năm 2017 để triển khai phù hợp với tình hình thực tế từng đơn vị, đảm bảo sản xuất hiệu quả. Bên cạnh đó, Công đã xây dựng và triển khai thực hiện Đề án tiếp tục tái cơ cấu tổ chức, sắp xếp, bố trí lao động theo hướng tinh giản ở tất cả các Phân xưởng, tổ, đội nhằm phát huy tối đa năng lực và hiệu quả công tác của từng CBCN trong lao động sản xuất. Toàn công ty quyết tâm giữ vững danh hiệu là một trong những đơn vị tiêu biểu của Tập đoàn về thực hiện các giải pháp kỹ thuật, công nghệ nhằm nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm cũng như hiệu quả SXKD.

Với khẩu hiệu hành động “Chất lượng sản phẩm quyết định sự tồn tại và phát triển của doanh nghiệp”, bước sang năm 2018, VMV đặt ra mục tiêu kế hoạch và nêu quyết tâm phấn đấu với các chỉ tiêu chính như sau: Chỉ tiêu nhiệm kỳ 2018-2023: Tốc độ tăng trưởng doanh thu hàng năm 5%; Tốc độ tăng trưởng lợi nhuận hàng năm 5%; Tỷ lệ chi trả cổ tức từ 8% đến 10%. Riêng năm 2018, chỉ tiêu doanh thu 1.130 tỷ đồng; chỉ tiêu lợi nhuận 8.4 tỷ đồng; chỉ tiêu cổ tức cổ đông 9%; thu nhập bình quân 7,254 triệu đồng/người/tháng.

Đại hội cũng đã nghe báo cáo hoạt động của HĐQT do đồng ông Nguyễn Trọng Hùng – Chủ tịch HĐQT VMC trình bày; báo cáo tài chính và phương án phân phối lợi nhuận; kết quả chi trả tiền lương, thù lao năm 2017 và kế hoạch năm 2018 của HĐQT, Ban kiểm soát; báo cáo đánh giá hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017 và phương hướng nhiệm vụ năm 2018; lựa chọn Công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính cho kỳ hoạt động của Tổng công ty từ ngày 01/01/2018 đến ngày 31/12/2018.

Đại hội cũng thông qua việc miễn nhiệm ông Phạm Minh Tuấn – Trưởng phòng Kế hoạch – Vật tư, nguyên Thành viên HĐQT, bầu bổ sung ông Nguyễn Anh Chung – Chuyên viên, Ban Quản lý vốn – Tập đoàn – Đại diện cho Tập đoàn TKV làm Thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2018 – 2023.

Tại Đại hội, tất cả các kế hoạch, giải pháp điều hành; nhân sự của HĐQT nhiệm kỳ 2018 – 2023, chỉ tiêu sản xuất, biên bản, nghị quyết tại Đại hội đều được các đại biểu sôi nổi thảo luận và 100% biểu quyết nhất trí thông qua.

                                                                                                                                  Lưu Ký