Công ty CP Chế tạo máy – VINACOMIN: Không ngừng nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ, đảm bảo tăng trưởng hợp lý, hiệu quả, bền vững

Sáng ngày 27/4, Công ty CP Chế tạo máy – VINACOMIN tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021. Dự đại hội có ông Nguyễn Văn Tứ, Chủ tịch HĐQT Công ty; ông Phạm Minh Tuấn, Giám đốc Công ty, các Thành viên HĐQT, Ban kiểm soát và 18 cổ đông sở hữu và đại diện 3.964.447 cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Tại đại hội, ông Phạm Minh Tuấn, Thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty đã báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ năm 2021. Theo đó, năm 2020 trong điều kiện khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19, thị trường các sản phẩm cơ khí ngày càng cạnh tranh gay gắt, giá cả vật tư, nguyên nhiên vật liệu tiếp tục có sự biến động, song Công ty đã đề ra các giải pháp chỉ đạo, điều hành thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch SXKD, tăng cường quản lý, đẩy mạnh công tác phát triển thị trường, tìm kiếm việc làm, đáp ứng nhu cầu việc làm cho toàn thể người lao động. Đồng thời, thực hiện quyết liệt, hiệu quả công tác phòng chống dịch Covid-19 theo chỉ đạo của TKV và tỉnh Quảng Ninh.

Kết quả thực hiện các chỉ tiêu chủ yếu theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ niên thường niên năm 2020: doanh thu đạt trên 1.494 tỷ đồng, đạt 107,61% kế hoạch; giá trị sản xuất 538,930 tỷ đồng, đạt 115,65% kế hoạch; lợi nhuận trước thuế 12,143 tỷ đồng, đạt 118% kế hoạch; tiền lương bình quân đạt trên 9,6 triệu đồng/người/tháng, đạt 115,69% kế hoạch; cổ tức 10%, đạt 100% kế hoạch…, Bên cạnh đó, Công ty đã tăng cường quản lý kỹ thuật, nâng cao chất lượng sản phẩm và tiến độ sửa chữa, chế tạo thiết bị, sản phẩm cơ khí đáp ứng cho khách hàng; tiếp tục triển khai chương trình ứng dụng tự động hóa, tin học hóa vào sản xuất và quản lý, nghiên cứu chế tạo các sản phẩm mới, đẩy mạnh công tác sáng kiến cải tiến kỹ thuật với tổng số 73 sáng kiến với giá trị làm lợi gần 5 tỷ đồng, góp phần tiết kiệm chi phí và mang lại hiệu quả cao trong sản xuất…

Năm 2021, với mục tiêu chung “An toàn – Phát triển – Hiệu quả”, Công ty đề ra mục tiêu điều hành là: tạo việc làm ổn định để đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch chủ yếu; không ngừng nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ; tiếp tục hoàn thiện tổ chức và nâng cao trinh độ quản lý, sắp xếp tinh gọn bộ máy để tăng năng suất, chất lượng, giảm chi phí, nâng cao sức cạnh tranh của sản phẩm; đảm bảo tăng trưởng hợp lý, hiệu quả, bền vững…, với các chỉ tiêu chủ yếu: doanh thu 1.456 tỷ đồng, điều hành kế hoạch đạt trên 1.500 tỷ đồng; giá trị sản xuất 486,908 tỷ đồng, điều hành kế hoạch đạt trên 500 tỷ đồng; lợi nhuận 11 tỷ đồng; tiền lương bình quân 8,880 triệu đồng/người/tháng; cổ tức 10%, bảo toàn và phát triển vốn…

Cũng tại đại hội, ông Nguyễn Văn Tứ đã báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ năm 2021 và chủ trì thảo luận. Đại hội đã thảo luận và biểu quyết 100% thông qua các báo cáo kết quả SXKD, hoạt động của HĐQT năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ năm 2021; Báo cáo thẩm định báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán; Phương án chi trả cổ tức và phân phối lợi nhuận năm 2020; nội dung sửa đổi Điều lệ Công ty và các quy chế; Nghị quyết …

Truyền thông TKV