Đảng uỷ Công ty CP Chế tạo máy – VINACOMIN: Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết của Đảng

Sáng ngày 12/8/2022, Đảng bộ Công ty Cổ phần Chế tạo máy – VINACOMIN đã tổ chức Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII. Dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Phạm Minh Tuấn – Bí thư Đảng ủy Công ty, chủ trì và trực tiếp là báo cáo viên quán triệt các nghị quyết. Tham dự Hội nghị có các đồng chí là cán bộ, đảng viên hiện đang sinh hoạt tại các chi bộ thuộc Đảng bộ Công ty.

Tại Hội nghị, đồng chí Phạm Minh Tuấn – Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công ty đã quán triệt, phổ biến nội dung các nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, bao gồm: Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 16/6/2022 “Về tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất, tạo động lực đưa nước ta trở thành nước phát triển, có thu nhập cao”; Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 16/6/2022 “Về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”; Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 16/6/2022 “Về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới”; Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 16/6/2022 “Về tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới”.

Sau khi quán triệt, phổ biến nội dung các nghị quyết, đồng chí Phạm Minh Tuấn – Bí thư Đảng ủy cũng đã triển khai nhiệm vụ của Đảng bộ Công ty gắn với việc thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, đồng thời yêu cầu cấp uỷ các chi bộ và toàn thể các đồng chí cán bộ đảng viên tiếp tục nghiên cứu, thảo luận, xây dựng kế hoạch, chương trình  để cụ thể hoá việc thực hiện Nghị quyết ở đơn vị mình cho phù hợp; các đơn vị và các tổ chức đoàn thể chính trị khẩn trương tổ chức tuyên truyền, phổ biến, quán triệt những nội dung trọng tâm của Nghị quyết tới toàn thể đoàn viên, hội viên, quần chúng để sớm đưa Nghị quyết của Đảng đi vào cuộc sống, gắn với điều kiện thực tế trong Công ty, tạo sự thống nhất, đồng thuận, quyết tâm cao trong cán bộ đảng viên, công nhân, người lao động./.

Thực hiện: Bùi Ngà