Danh sách cổ đông Nhà nước, Cổ đông lớn

Click vào đây để xem hoặc tải về

ghi chú(bài viết được cập nhật ngày 20/12/2018)

 

 

Bản cung cấp bổ sung thông tin chứng khoán

Click vào đây để xem hoặc tải về

ghi chú(bài viết được cập nhật ngày 20/12/2018)

 

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng quyền nhận cổ phiếu tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu

http://chetaomay.com.vn/upload/image/CV3752.pdf

(link bị lỗi)

ghi chú(bì viết được cập nhật ngày 20/12/2018)

 

Công bố thông tin phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu

http://chetaomay.com.vn/upload/image/CV3751.pdf

(link bị lỗi)

ghi chú(bài viết được cập nhật ngày 20/12/2018)