Tài liệu đại hội đồng cổ đông năm 2017

Click vào đây để tải về

ghi chú( tài liệu được cập nhật ngày 19/12/2018)