Tài liệu đại hội cổ đông 2018- Phần 3

Click vào đây để xem hoặc tải (Ngày đăng 12/4/2018)

 

Tài liệu Đại hội cổ đông 2018- Phần 2

Click vào đây để xem hoặc tải (Ngày đăng 12/4/2018)

 

Tài liệu đại hội cổ đông 2018- Phần 1

Click vào đây để xem hoặc tải (Ngày đăng 12/4/2018)

 

Thông báo thay đổi nhân sự Công ty Cổ phần Chế tạo máy- VINACOMIN

Click vào đây để xem hoặc tải về ( ngày đăng 26/04/2018)

Tờ trình về việc phân phối thù lao năm 2017 và kế hoạch thù lao năm 2018