Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu

click vào đây để xem hoặc tải

ghi chú(bài viết được cập nhật ngày 19/12/2018)

Thông báo ngày giao dịch đầu tiên của cổ phiếu niêm yết bổ xung

Click vào đây để xem hoặc tải về

gh chú(bài viết được cập nhật hôm nay)

 

Công bố thông tin bất thường về việc thay đổi số cổ phiếu

Click vào đây để xem hoặc tải về

ghi chú(bài viết được cập nhật ngày 19/12/2018)

 

Quyết định chấp thuận niêm yết cổ phiếu

Click vào đây để xem hoặc tải về

(link bị lỗi)

ghi chú(bài viết được cập nhật ngày 19/12/2018)

 

Thông báo giao dịch cổ phiếu – Lê Viết Sự

Click vào đây để xem hoặc tải

(link bị lỗi)

ghi chú(bài viết được cập nhật ngày 19/12/2018)

 

Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu – Bùi Quốc Dũng

(link bị lỗi)
ghi chú(bài viết được cập nhật ngày 19/12/2018)

Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu – Tăng Bá Khang

Click vào đây để xem hoặc tải

(link bị lỗi)

ghi chú( bài viết được cập nhật ngày 19/12/2018)