Công bố thông tin Đại hội cổ đông thường niên 2018

Click vào đây để xem hoặc tải về ( ngày đăng 27/4/2018)

 

Công bố thông tin Đại hội cổ đông thường niên 2018 (24h)

Click vào đây để xem hoặc tải về ( ngày đăng 27/4/2018)

 

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự đại hội cổ đông thường niên năm 2018

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự đại hội cổ đông thường niên năm 2018 Xem thêm

Biên bản và nghị quyết đại hội đồng cổ đông 2016

Click vào đây để xem hoặc tải về

ghi chú(bài viết được cập nhật ngày 20/12/2018)

 

 

Tờ trình về việc lựa chọn công ty kiểm toán

Click vào đây để xem hoặc tải

ghi chú(bài viết được cập nhật ngày 21/12/2018)