Nghị quyết đại hội cổ đông bất thường

http://chetaomay.com.vn/upload/image/NQDHDCDBT.pdf

(link bị lỗi)

ghi chú(bài viết được cập nhật ngày 19/12/2018)

 

Quy chế tổ chức Đại hội cổ đông

http://chetaomay.com.vn/upload/image/QuycheTCDHCD.pdf

(link bị lỗi)

ghi chú(bài viết được cập nhật ngày 19/12/2018)

 

Tai liệu đại hội cổ đông bất thường

http://chetaomay.com.vn/upload/image/Tai%20lieu%20DHDCDBT.pdf

(link bị lỗi)

ghi chú(bài viết được cập nhật ngày 19/12/2018)

 

Thông báo thay đổi thời gian Đại hội cổ đông bất thường

http://chetaomay.com.vn/upload/image/TBthaydoiTG.pdf

(link bị lỗi)

ghi chú(bài viết được cập nhật ngày 19/29/2018)