Báo cáo tình hình quản trị 6 tháng đầu năm 2018

Click vào đây để xem hoặc tải

ghi chú(bài viết được cập nhật ngày 21/12/2018)

 

 

Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2016 (Mã CTT)

Click vào đây để xem hoặc tải về

ghi chú(bài viết được cập nhật ngày 21/12/2018)

 

 

Báo cáo tình hình quản trị 6 tháng đầu năm 2016

Click vào đây để xem hoặc tải về

ghi chú(bài viết được cập nhật ngày 21/12/2018)