Tài liệu đại hội đồng cổ đông năm 2021- Phần 1

tailieudaihoidongcodongthuongniennam2021(phan1)