LÃNH ĐẠO CÔNG TY QUA CÁC THỜI KỲ

Chúng tôi xin được giới thiệu các vị Lãnh đạo của công ty Cổ phần Chế tạo máy – VINACOMIN

1. Bí thư Đảng ủy Công ty (1968-2016)

1. Đồng chí Trần Thái Phú – Bí thư (1968-1972)

2. Đồng chí Phạm Phú- Bí thư (1973-1984)

3. Đồng chí Nguyễn Đức Thường – Bí thư (1985-1991)

4. Đồng chí Chu Minh Cậy – Bí thư (1991-2001)

5. Đồng chí Vũ Văn Trùy – Bí thư (2001-2003)

6. Đồng chí Ngô Văn Nhiệm – Bí thư (2003-5/2010)

7. Đồng chí Nguyễn Công Hoan – Bí thư (5/2010-2015)

8. Đồng chí Trần Văn Chiều- Bí thư (4/2015-6/2016)

9. Đồng chí Phạm Minh Tuấn – Bí thư (từ tháng 6/2016 đến nay)

2. Chủ tịch, Chủ tịch Hội đồng quản trị (2004-2016)

1. Đồng chí Trần Ngọc Trừng- Chủ tịch Công ty (5/2004-01/2006)

2. Đồng chí Đoàn Văn Kiển – Chủ tịch Công ty (01/2006-4/2006)

3. Đồng chí Nguyễn Văn Kiệm – Chủ tịch Công ty (4/2006-2/2008)

4. Đồng chí Phùng Mạnh Đắc – Chủ tịch HĐQT Công ty (2008-3/2011)

5. Đồng chí Nguyễn Công Hoan  – Chủ tịch HĐQT Công ty (4/2011-3/2015)

6. Đồng chí Trần Văn Chiều  – Chủ tịch HĐQT Công ty (4/2015-6/2016)

7. Đồng chí NguyễnVăn Tứ – Chủ tịch HĐQT Công ty (Đến nay)

3. Giám đốc Công ty (1968 – 2016)

1. Đồng chí Nguyễn Phu- Giám đốc (1968-1971)

2. Đồng chí Nguyễn Hiền- Giám đốc (1972-1975)

3. Đồng chí Ngô Hoàng Ba – Giám đốc (1976-1977)

4. Đồng chí Phạm Phi Châu – Giám đốc (1978-1983; 1987-1989)

5. Đồng chí Hồ Cừu – Giám đốc (1984-1986)

6. Đồng chí Nguyễn Đức Thường – Giám đốc (1990-2000)

7. Đồng chí Vũ Văn Trùy – Giám đốc (2001-4/2007)

8. Đồng chí Nguyễn Công Hoan – Giám đốc (4/2007-5/2015)

9. Đồng chí Trần Văn Chiều – Giám đốc (5/2015-5/2016)

10. Đồng chí Phạm Minh Tuấn – Giám đốc (6/2016-nay)

4. Chủ tịch Công đoàn Công ty (1968 – 2016)

1. Đồng chí  Trịnh Xuân Mai (1971-1977)

2. Đồng chí Trần Xuân Nghệ (1977-1980)

3. Đồng chí Phạm Ngọc Sơn (1980-1990)

4. Đồng chí Chu Minh Cậy (1990-1993)

5. Đồng chí Nguyễn Tuấn Hồng (1993-2001)

6. Đồng chí Vũ Đức Kiên (2001-2002)

7. Đồng chí Lại Quốc Thụy (2003)

8. Đồng chí Đinh Văn Tấn (2003- 2017)

9. Đồng chí Lê Viết Sự (Đến nay)

5. Bí thư Đoàn Thanh niên Công ty (1968-2016)

1. Đồng chí  Phạm Thị Ao (1968)

2. Đồng chí  Lê văn Thịnh (1968-1970)

3. Đồng chí  Trần Khánh (1970-1973)

4. Đồng chí  Đỗ Anh Tào (1973-1974)

5. Đồng chí  Đặng Tân Việt (1975-1977)

6. Đồng chí  Nguyễn Tuấn Thanh (1978-1981)

7. Đồng chí  Trần Đăng Niên (1982-1983)

8. Đồng chí  Lê Thành Lâm (1984-1990)

9. Đồng chí  Nguyễn Văn Bình (1990-1996)

10. Đồng chí  Lại Quốc Thụy (1996-1998)

11. Đồng chí  Nguyễn Mạnh Tùng (1998-2001)

12. Đồng chí  Phạm Quốc Việt Trung (2001-2002)

13. Đồng chí  Phạm Minh Tuấn (2002-2005)

14. Đồng chí  Lương Chương Bình (2005-2009)

15. Đồng chí  Nguyễn Tiến Trung (2009-2014)

16. Đồng chí  Trần Tiến Thành (Đến nay)