Công ty VMC: Hội nghị tổng kết công tác An toàn – Vệ sinh lao động năm 2019