Công ty Cổ phần Chế tạo máy – VINACOMIN: Tổ chức tổng vệ sinh môi trường toàn Công ty

Nhằm nâng cao ý thức, trách nhiệm và phát huy vai trò của người đứng đầu đơn vị và mỗi cán bộ, công nhân, người lao động trong Công ty về giữ gìn vệ sinh trường nơi làm việc; nâng cao chất lượng công tác vệ sinh lao động, bảo vệ môi trường và giữ gìn cảnh quan môi trường nơi làm việc; Nâng cao nhận thức của CB, CN, NLĐ về thực hiện công tác phân loại và quản lý chất thải tại đơn vị; tạo về nếp và duy trì thường xuyên đối với các hoạt động về công tác vệ sinh công nghiệp, môi trường lao động. Chiều ngày 27/5/2022, Công ty Cổ phần Chế tạo máy – VINACOMIN tổ chức ra quân tổng vệ sinh môi trường trong toàn Công ty.

Một số hình ảnh:

Bùi Ngà