Các hình ảnh trong buổi tổchức Hội nghị Khách hàng năm 2018​ – Công ty Cổ phần Chế tạo máy – VINACOMIN