Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền trả cổ tức năm 2021

2837 – Chốt danh sách cổ đông

Quyết định về việc xử phạm vi phạm hành chính về thuế năm 2022

QĐ về việc xử phạt vi phạm hành chính về thuế (năm 2019-2021)

Công bố thông tin tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

1164 – Công bố thông tin tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022