Kế hoạch tổ chức đại hội cổ đông thường niên năm 2023

625 – Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2023

609 – Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

Nghị quyết HĐQT Công ty về tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

NQ 165 – Nghị quyết HĐQT Công ty về tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

Công bố thông tin tổ chức ĐH đồng cổ đông bất thường năm 2023

289-công bố thông tin tổ chức ĐH đồng cổ đông bất thường năm 2023

Giải trình chênh lệch kết quả SXKD quý 4 năm 2022 so với cùng kỳ năm trước

209 – Giải trình chênh lệch kết quả SXKD quý 4 năm 2022 so với cùng kỳ năm trước